Offentliga upphandlingar elektroniseras

Som kunder har vi vant oss vid att elektroniska system är en del av normal affärsverksamhet. Vi sköter vår ekonomi i nätbanken och köper produkter i nätbutiker i både Finland och i utlandet. Finland är ett rätt långt digitaliserat samhälle, och denna utveckling har gett besparingar och effektiviserat verksamheten på flera sätt.

Vad gäller offentliga upphandlingar har vi ännu inte kommit lika långt. De närmaste åren blir dock intressanta. Det nya upphandlingsdirektivet som styr offentliga upphandlingar godkändes av Europaparlamentet i januari. Enligt direktivet ska offentliga upphandlingar konkurrensutsättas elektroniskt efter en övergångsperiod. Att använda elektroniska lösningar i större omfattning i samordnade upphandlingar är mycket välkommet.

För närvarande förbereder vi i Hansel införandet av ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem inom statsförvaltningen. Vi tror att en elektronisk upphandlingsprocess medför flera fördelar för kunder och leverantörer. Elektroniska system minskar den administrativa belastningen och ökar upphandlingarnas transparens. En ökad öppenhet och transparens kan även minska mängden besvär och tvister.

Elektroniseringen är också viktigt med tanke på marknadernas funktion. Enligt EU-kommissionens utredningar gynnas i synnerhet små och medelstora företag av elektronisk upphandling. En snabbare informationsförmedling, större möjligheter att delta i anbudstävlingar och förenklade förfaranden ökar med säkerhet små och medelstora företags intresse för offentliga konkurrensutsättningar, som i dag lätt kan upplevas vara tunga processer.

En annan viktig trend vid sidan av digitaliseringen är att företagsansvar får hela tiden en allt större betydelse. Ansvarssynpunkter betonas också i upphandlingar, och vi har beaktat dem i vår verksamhet sedan länge. Mer information om detta finns i ansvarsrapporten, som framställts i enlighet med det nya GRI4-regelverket.

Hansels verksamhetsmodeller och verktyg förändras, men inte Hansels verksamhetsmål. Genom centraliserad upphandling ökar vi produktiviteten inom statens upphandlingsväsende och sparar samhällets resurser. Elektroniska system ger oss nya intressanta möjligheter i framtiden.

Anssi Pihkala