Finansieringsanalys

  1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
Rörelseverksamhetens kassaflöde:    
Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) 259 553,23 797 588,15
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):    
Planenliga avskrivningar 51 697,76 50 587,49
Finansiella intäkter och utgifter -86 881,48 -208 187,84
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 224 369,51 639 987,80
Förändring av rörelsekapital:    
Kortfristiga räntefria affärsfordringars tillägg/avdrag -2 744 546,72 1 068 657,74
Kortfristiga räntefria skulders tillägg/avdrag 296 951,91 -1 384 979,45
Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter -2 223 225,30 323 666,09
     
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansieringskostnader -11 013,20 -15 760,53
Erhållna räntor 160 568,97 247 147,73
Betalda direkta skatter (-) -160 488,46 -229 298,39
Kassaflöde före extraordinära poster -2 234 157,99 325 754,90
Affärsverksamhetens kassaflöde (A) -2 234 157,99 325 754,90
     
Investeringarnas kassaflöde:    
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) -31 098,84 -16 525,87
Investeringarnas kassaflöde (B) -31 098,84 -16 525,87
     
Finansieringens kassaflöde:    
Finansieringens kassaflöde (C) 0,00 0,00
     
Förändring av likvida medel (A+B+C) tillägg (+) / avdrag (–) -2 265 256,83 309 229,03
     
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 14 614 217,47 14 304 988,44
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 12 348 960,64 14 614 217,47
  -2 265 256,83 309 229,03
     
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut innehåller tidsbundna depositioner, för vilka det finns hävningsrätt 3 309 149,59 12 912 890,54