Resultaträkning

  1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Omsättning 8 678 709,08 8 467 814,11
Affärsrörelsens övriga intäkter 1 602,00 44 811,86
Personalkostnader -5 948 775,63 -5 414 008,05
Avskrivningar och nedskrivningar -51 697,76 -50 587,49
Affärsverksamhetens övriga kostnader -2 507 165,94 -2 458 630,12
Rörelsevinst (-förlust) 172 671,75 589 400,31
Finansiella intäkter och kostnader 86 881,48 208 187,84
Vinst (förlust) före extraordinära poster 259 553,23 797 588,15
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 259 553,23 797 588,15
Inkomstskatter -64 138,76 -195 639,83
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 195 414,47 601 948,32