Noter till bokslutet

1. Bokslutsprinciper

1.1 Uppskattningsprinciper

  • Driftsegendomens balansvärden är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med planerade avdrag.
  • Maskiner och inventarier avskrivs som 25 % utgiftsrest.
  • ADB-licenser avskrivs inom 5 år som konstanta avskrivningar.
  • Andra långtidsverkande utgifter avskrivs inom 5 år som konstanta avskrivningar.

Valutabelopp

Utrikes fordringar och skulder är uppskattade enligt Europeiska centralbankens medelkurs för bokslutsdagen.

1.2 Bokslutets jämförelse

Bokslutsprinciperna har inte förändrats åren 2012 och 2013.

2. Noter till resultaträkningen

2.1 Personalkostnader och personalens antal i medeltal 2013 2012
Löner -4 542 946,91 -4 114 224,77
Verkställande direktörens och styrelsens löner och arvoden -292 023,85 -316 691,86
Pensionskostnader -885 687,39 -768 262,14
Andra lönebikostnader -228 117,48 -214 829,28
Personalkostnader totalt -5 948 775,63 -5 414 008,05
Naturaförmånernas sammanlagda värde 74 476,92 80 335,36
Personalens antal    
I slutet av räkenskapsperioden 73 71
I medeltal under räkenskapsperioden 71 69
     
2.2 Avskrivningar    
Planenliga avskrivningar under räkenskapsperioden    
Immateriella tillgångar    
Användningsrätt till ADB-program -33 371,43 -29 193,36
Materiella tillgångar    
Maskiner och inventarier -18 326,33 -21 394,13
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt -51 697,76 -50 587,49
     
2.3 Affärsverksamhetens övriga utgifter    
Administrativa utgifter -1 110 467,76 -1 032 573,21
Utgifter för lokal -634 965,19 -616 769,71
Telefon, ADB- och kontorsutgifter -459 886,81 -434 078,78
Marknadsföringskostnader -90 916,31 -95 697,17
Resekostnader -63 246,97 -90 815,95
Representationskostnader -4 475,23 -1 933,57
Övriga kostnader från affärsverksamheten -143 207,67 -186 761,73
Övriga utgifter totalt -2 507 165,94 -2 458 630,12
     
2.4 Finansiella intäkter och utgifter    
Finansiella intäkter    
Ränteintäkter 94 935,55 223 948,37
Valutakursvinster 38,75 0,00
Övriga intäkter från värdepapper 2 920,38 0,00
Finansiella intäkter totalt 97 894,68 223 948,37
     
Finansieringskostnader    
Räntekostnader -165,99 -35,82
Valutakursförluster -5,64 -157,19
Garantiprovision -10 652,04 -15 567,52
Övriga kostnader för värdepapper -189,53 0,00
Finansieringskostnader totalt -11 013,20 -15 760,53
     
2.5 Arvoden till revisor    
Revisionsarvode -29 831,62 -26 231,83
Övriga arvoden -15 738,00 -11 438,57
Arvoden till revisor totalt -45 569,62 -37 670,40
     
3. Noter till balansräkningens aktiva 2013 2012
3.1 Förändringar i bestående aktiva    
Immateriella tillgångar    
Anskaffningsutgift 1.1. 366 521,38 354 584,93
Räkenskapsperiodens påslag 20 888,83 11 936,45
Räkenskapsperiodens avdrag 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12. 387 410,21 366 521,38
Upplupna avskrivningar 1.1. -307 365,81 -278 172,45
Räkenskapsperiodens avskrivningar -33 371,43 -29 193,36
Upplupna avskrivningar 31.12. -340 737,24 -307 365,81
Balansvärde 31.12. 46 672,97 59 155,57
Materiella tillgångar
   
Anskaffningsutgift 1.1. 723 699,17 719 109,75
Räkenskapsperiodens påslag 10 210,01 4 589,42
Räkenskapsperiodens avdrag 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12. 733 909,18 723 699,17
Upplupna avskrivningar 1.1. -660 399,20 -639 005,07
Räkenskapsperiodens avskrivningar -18 326,33 -21 394,13
Upplupna avskrivningar 31.12. -678 725,53 -660 399,20
Balansvärde 31.12. 55 183,65 63 299,97
Bolaget har ingen avskrivningsdifferens.    
     
3.2 Långfristiga fordringar    
Övriga fordringar    
Säkerhetsdeposition 889 887,79 0,00
Långfristiga fordringar totalt 889 887,79 0,00
     
3.3 Övriga fordringar    
Reseförskott 17 309,85 10 047,83
Övriga fordringar totalt 17 309,85 10 047,83
     
3.4 Resultatregleringar    
Bankkontots ränteperiodisering (december) 157,75 62 857,26
Periodisering av utgifterna 51 954,02 75 604,64
Pensionsförsäkringskostnader 0,00 19 805,48
Resultatregleringar totalt 52 111,77 158 267,38
     
3.5 Finansiella värdepapper Bokvärde Bokvärde
Övriga aktier och andelar    
Fondandelar 1 977 245,20 0,00
Finansiella värdepapper totalt 1 977 245,20 0,00
     
4. Noter till balansräkningens aktiva 2013 2012
4.1 Eget kapital
   
Bundet eget kapital
   
Aktiekapital 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00
Aktiekapital 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00
Bundet eget kapital totalt
12 500 000,00 12 500 000,00
     
Eget fritt kapital
   
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 1.1. 2 352 945,42 1 750 997,10
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 31.12. 2 352 945,42 1 750 997,10
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 195 414,47 601 948,32
Eget fritt kapital totalt 2 548 359,89 2 352 945,42
Eget kapital totalt 31.12. 15 048 359,89 14 852 945,42
     
4.2 Kortfristigt främmande kapital    
Resultatregleringar    
Semesterlön med sociala avgifter 682 628,73 665 014,85
Löneskulder med sociala avgifter 570 355,94 385 000,00
Betalninsskuld på pensionsförsäkring 9 972,00 0,00
Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 5 718,13 1 785,35
Periodisering av avgifter för räkenskapsperioden 78 310,26 160 670,72
Resultatregleringar totalt 1 346 985,06 1 212 470,92
     
5. Noter till depositioner och ansvarsskyldigheter    
5.1 Depositioner och ansvar    
Övriga egna depositioner    
Hyresdepositioner under ett år 661 968,60 705 538,20
Hyresdepositioner över ett år 2 852 512,59 0,00
Garantin för Nasdaq OMX Stockholm Ab 53 389 679,00 0,00
Säkerheter för Nasdaq OMX Stockholm Ab 889 887,79 0,00
Leasing-ansvar under ett år 67 220,81 97 316,66
Leasing-ansvar över ett år 64 734,02 28 322,84
Depositioner och ansvar totalt 57 926 002,81 831 177,70

Strukturen hos statens ramavtal om el ändrades hösten 2013. Enligt den nya verksamhetsmodellen är clearingkontot för derivathandeln med statens el i Hansels namn på Nasdaq OMX Stockholm Ab. I samband med öppnandet av kontot ställde Hansel säkerheter för Nasdaq (totalt 889 887,79 euro 31.12.). Säkerheten justeras med tre månaders intervall av Nasdaq.

I Nordea Bank Finland Abp har Hansel Ab en bankgaranti på max 150 miljoner euro, av vilken 65 miljoner hade aktiverats vid bokslutstidpunkten för att säkra inköpspriset på el. Av garantin var 53.389.679,00 euro i bruk 31.12.2013. Summan motsvarar Hansels ansvarsförbindelser för Nasdaq vid bokslutstidpunkten. Motsäkerheten för Nordeas bankgaranti är en statsborgen med proprieborgen på max 150 miljoner euro till Hansel för säkring av elpriset (beslut VM/1805/02.04.06/2013).

Handeln med elderivat är ur Hansels perspektiv en genomgångspost utan resultatpåverkan. Resultatet av derivathandeln debiteras eller krediteras kunderna som sådant. Beslut om säkringspolitiken i statens elupphandling fattas av finansministeriet på förslag av styrgruppen för statens elupphandling. Den av Hansel konkurrensutsatta portföljförvaltaren fattar beslut om enskilda säkringstransaktioner och tajmningen av dem. I enlighet med säkringspolitiken har säkringsförbindelser ingåtts ända till år 2019.

5.2 Oavslutade rättegångar

I slutet av år 2013 var Hansel Ab part i en rättegång i marknadsdomstolen och fyra rättegångar i högsta förvaltningsdomstolen relaterade till konkurrensutsättning. År 2013 delgavs bolaget 16 avgöranden i marknadsdomstolen, där besvären förkastades i åtta fall, avvisades i sex fall och förföll i ett fall. En process slutade med att upphandlingsbeslutet upphävdes. Högsta förvaltningsdomstolen fattade år 2013 ett beslut där besvären förkastades och tre beslut där ärendet återförvisades till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen förkastade senare de återförvisade besvären beträffande huvudärendet.