GRI index

Hansel rapporterar i enlighet med det internationellt godkända regelverket Global Reporting Initiative GRI G4 som uppdaterades år 2013. Hansel rapporterar enligt GRI:s nivå ”Core”. I tabellen nedan presenteras det grundläggande innehållet i rapporten samt länkar till materialet ifråga. Om uppgifterna inte finns tillgängliga anges det tillsammans med en förklaring i tabellen. En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Standardupplysningar Tilläggsuppgifter Oberoende bestyrkning
Strategi och analys    
G4-1 Uttalande av verkställande direktör  
Organisationsprofil    
G4-3 Organisationens namn  
G4-4 Viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna  
G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor  
G4-6 Länder där organisationen är verksam  
G4-7 Ägarstruktur och företagsform  
G4-8 Marknader där organisationen är verksam  
G4-9 Organisationens storlek  
G4-10 Medarbetardata  
G4-11 Procent av arbetsstyrkan med kollektivavtal  
G4-12 Organisationens leverantörskedja  
G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden  Inga förändringar
G4-14 Om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen  
G4-15 Externa regelverk, standarder, principer som organisationen omfattas av/stödjer  
G4-16 Medlemskap i organisationer och sammanslutningar   
Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker    
G4-17 Organisationsstruktur inkl. redogörelse för enheter som ingår Hansel är inte en koncern
G4-18 Förklaring av processen för definition av rapportens innehåll och för var påverkan sker, samt hur rapporteringsprinciperna har implementerats  
G4-19 Samtliga identifierade väsentliga aspekter  
G4-20 Huruvida påverkan sker inom organisationen för varje identifierad aspekt Berör hela Hansel
G4-21 Huruvida påverkan sker utanför organisationen för varje identifierad aspekt  
G4-22 Effekten av och orsaken till omräkning av data/information Inga förändringar
G4-23 Signifikanta förändringar vad gäller omfattning av och gränsdragning för aspekterna  Inga förändringar
Intressentengagemang    
G4-24 Intressentgrupper  
G4-25 Identifiering och urval av intressenter  
G4-26 Formerna för intressentengagemang  
G4-27 Väsentliga frågor som rests av respektive intressentgrupp i dialogen  
Redovisningsprofil    
G4-28 Redovisningsperiod  
G4-29 Senaste redovisningen  
G4-30 Redovisningscykel  
G4-31 Kontaktpersoner för rapporten  
G4-32 Val av rapporteringsnivå, GRI innehållsindex och referens till extern granskning  
G4-33 Policy och rutiner för extern granskning  
Styrning    
G4-34 Organisationens bolagsstyrning  
G4-36 Ansvarspersoner  
Etik och integritet    
G4-56 Organisationens värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etiska policys  

 

  extern inverkan
  intern inverkan
  ledningssystem

 

 

Väsentliga aspekter DMA och upplysningar Bortlämnade helheter Oberoende bestyrkning Rapporteringens begränsningar utanför Hansel G4-21
Ekonomisk påverkan        
Indirekt ekonomisk påverkan
 
 Målsättningen med Hansels verksamhet är att åstadkomma besparingar
 Ledning av ansvar
 Uppskattning av besparingar
Estimat på inbesparingar, G4-EC8
  Statsförvaltningen
Inköpsprocedurer
 
 Helheter som påverkar inköpsprocedurerna
 Konkurrensutsättnings-
processen

 Jämlikt behandlande av leverantörer
Ramavtal, där regionala aspekter är tagna i beaktande, G4-EC9
Andel av SMF i ramavtalen
Indikatorn är rapporterad för ramavtalen och dess inverkan berör statsförvaltningen och avtalsleverantörer. Ett procenttal beträffande upphandlingsbudgeten för indikatorn G4-EC9 har inte rapporterats eftersom Hansel inte följer med sina kunders upphandlingsbudgeter. Istället rapporteras en procentandel av ramavtal där regionala aspekter har tagits i beaktande. Aspekten är rapporterad för ramavtalen och dess inverkan berör statsförvaltningen och avtalsleverantörer.
Miljöpåverkan        
Produkter och tjänster
 
 Ansvarsfullhet är en del av bolagets strategi
 Trender som påverkar verksamheten
 Miljöaspekter i tjänster och produkter
En lämplig indikator för Hansels verksamhet är andelen upphandlingar som gjorts via ramavtal med Hansels miljömärke
Indikatorn G4-EN27 har ersatts, eftersom Hansel inte producerar de tjänster och varor som upphandlas via ramavtalen. Avtalsleverantörer
Social påverkan        
Anställning
 
 Hansels jämlikhetsplan
 Enkät om arbetstillfredställelse och Utvärdering av chefsverksamheten
Personalomsättning, G4-LA1
   
Kompetens-
utveckling
 
 Strategin betonar utvecklandet av personalens kompetens
Utbildningstimmar, G4-LA9
Program för kompetensutvecklande, G4-LA10
G4-LA10 b har inte rapporterats. Indikatorn är inte relevant för Hansel, eftersom uppsägningar inte gjorts.  
Antikorruption
  
 Etiska riktlinjer som är godkända av styrelsen
 Inga korruptionsfall
Skolning av etiska riktlinjer, G4-SO4
  Avtalsleverantörer
Statsförvaltningen
Märkning av produkter och tjänster
  
 Hansels strategiska målsättning är att ha en stark roll i utvecklandet av statens upphandlingsverksamhet
 Kundtillfredsställelse
Resultaten av kundtillfredsställelse-
undersökningen, G4-PR5
  Statsförvaltningen
Leverantörs-
samarbete:
– Miljöbedömning
– Värdering av de samhälleliga effekterna
 
 Beaktande av miljöaspekter
Nya leverantörers miljöutredningar, G4-EN32
 Riskanalys av socialt ansvar
 Ekonomiskt ansvar i ramavtal
Bedömning av nya leverantörers samhälleliga aspekter, G4-S09
  För leverantörskedjan sträcker sig utredningarna till avtalskedjan, men inte till underleverantörer