Redovisningsscheman för nyckeltalen och redovisningsprinciper

Soliditetsgrad, % =  Eget kapital x 100 
  Balansomslutningen - erhållna förskottsbetalningar  
     
  (Antal personer som började på företaget 1.1–31.12. +  
Omsättning i medeltal, % = Antal personer som slutade på företaget 1.1–31.12.) /2 x 100 
  Antalet anställda 31.12  
     
Omsättning, % = Antal personer som slutade på företaget 1.1–31.12. x 100 
  Antalet anställda 31.12  
     
Omsättning, personal som sagt upp sig, % =  Antal personer som sade upp sig 1.1–31.12. x 100 
  Antalet anställda 31.12  
     
Sjukfrånvaro i procent =  Antalet sjukfrånvarodagar under räkenskapsperioden 1.1–31.12. x 100 
  Teoreettinen säännöllinen työaika tilikaudella 1.1. - 31.12.  
Inom Hansel Ab används en särskild metod för att beräkna potentialen för samordnadeupphandlingar och användningsgrad:

Potentialberäkningen bygger på den så kallade ARPU-modellen, i vilken man statistiskt fastställer en såkallad bra användarnivå för ramavtalen och använder den för att göra en uppskattning av det potentiellamaxantalet för varje ramavtal för statens redovisningsenheter och företagen. Genom att räkna sammandessa för varje ramavtal får man en sammanlagd potential för alla Hansel Ab:s ramavtal. Genom att fördelade samordnade projekt som genomförts via ramavtal får man fram användningsgraden, som har blivit ettviktigt mätverktyg för företagets verksamhet.ARPU (Average revenue per user) är ett mått som i stor utsträckning används av bland annat teleoperatörer,och som ger en bild av hur många euro varje kund i genomsnitt spenderar på företagets tjänster permånad eller per år inom ett visst kundsegment eller en viss produkt-/servicekategori.