Resultat 2013

År 2013 fortsatte Hansel att utveckla arbetet beträffande bekämpningen av grå ekonomi. Våren 2013 godkände Hansels ledningsgrupp arbetsinstruktionen ”Bekämpning av grå ekonomi och lagen om beställaransvar”. Arbetsinstruktionen utgör en fortsättning på tidigare arbete, där övervakningen av leverantörernas ekonomiska och juridiska ställning automatiserades genom en övervakningstjänst som tillhandahålls av en extern organisation. Hansel fortsätter de regelbundna granskningarna av avtalsleverantörerna utifrån rapporteringen av ramavtalsförsäljningen, och granskningarna utförs av en organisation som är oberoende av bolaget.

Hösten 2013 utgav Hansel arbetsinstruktionen ”Beaktande av sociala synpunkter”. Kring samma tid utgav arbets- och näringsministeriet broschyren ”Handledning till socialt ansvarsfull upphandling”. Broschyren uppmanar upphandlingsenheter att skapa en strategi för socialt ansvarsfull upphandling och bland annat fastställa sociala mål för upphandling. Hansel har samarbetat med arbets- och näringsministeriet i anslutning till instruktionerna för socialt ansvar.

Hansels grupp för företagsansvar har gjort en riskanalys av socialt ansvar där bolagets ramavtal utvärderades ur ett riskperspektiv. Syftet med riskanalysen är att skapa en bild av de varu- och servicekategorier som kan ha problem med socialt ansvar. Utifrån analysen skapas verksamhetsmodeller för att minska riskerna. Detta utvecklingsarbete fortsätter.

Väsentlighetsmatrisen för företagsansvar uppdaterades hösten 2013 av ansvarsgruppen. Utvecklingsarbetet under hösten omfattade också identifiering av megatrender för företagsansvar.

Hansel har publicerat en ansvarsrapport sedan 2009, och sedan 2010 har den verifierats. Ansvarsrapporteringen har utvecklats fortlöpande, och denna rapport är den första som upprättats enligt de nya GRI4-instruktionerna som uppdaterades år 2013.