Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen utgör grunden för arbetet med företagsansvar. De centrala ansvarsaspekterna i Hansels verksamhet visas i matrisen nedan. Ansvarsgruppen uppdaterade den år 2013.

Flera helheter påverkar innehållet i väsentlighetsanalysen. Vid definitionen har man beaktat bolagets värden, trender i verksamhetsmiljön och bolagets strategiska mål och relaterade åtgärder. Statens anvisningar och principbeslut som berör Hansel har också påverkat väsentlighetsanalysens innehåll.

Resultaten av undersökningar av kundernas och leverantörernas tillfredsställelse, ansvarsgruppens utredningar, responsen från kunder och leverantörer samt resultaten av personalundersökningar har också beaktats i definitionerna.

Hansels väsentlighetsmatris 2013

 

 

Helheterna i väsentlighetsmatrisen har kopplats till identifierade trender med färgkoder. Utöver de megatrender som anknyter till Hansels verksamhet innehåller bilden de frågor som är kopplade till Hansel som ansvarsfull arbetsgivare. De helheter som behandlas i ansvarsrapporten har bestämts utifrån väsentlighetsanalysen och de megatrender som påverkar bolagets verksamhet.