Risker och riskkontroll

Riskerna förknippade med Hansels verksamhet behandlas i samband med det årliga strategiarbetet. Utöver den vanliga riskkartläggningen gör bolaget med några års mellanrum en mer omfattande riskanalys tillsammans med en riskhanteringsexpert. På det stora hela kan man konstatera att Hansels mest centrala risker är kopplade till bolagets avtal och i synnerhet till konkurrensutsättningen av avtal.

Den senaste riskkartläggningen blev klar i februari 2013. I den identifierades 27 risker som bedömdes utifrån konsekvenserna och sannolikheten. Efter analysen placerades riskerna i en riskmatris. Orsaker och följder bedömdes för varje risk, liksom också åtgärder för att minska riskerna. Exempel på risker är ändringar i lagstiftning och rättspraxis, stora skadestånd eller krediteringar samt tillgången till medarbetare och deras arbetshälsa.