Analys av intressentgrupper

Intressentgrupp Förväntningar och behov Effekter på intressentgrupperna Lednings- och samarbetssätt
Kundrelationer      
Upphandlingsenheterna Högklassiga, förmånliga och lätthanterliga verksamhetsmodeller för anskaffningar som tar hänsyn till kundens behov och som är juridiskt hållbara. Konkurrensutsättningsstöd vid egna upphandlingar. Inbesparingar för statsförvaltningens upphandlingsenheter och minskning av upphandlingsväsendets arbetsmängd. Hänsyn till hållbara val vid statsförvaltningens upphandling. Verksamheten grundar sig på en kundplan som görs varje år där man antecknar fokusområdena och de viktigaste åtgärderna för att utveckla kundrelationen. Ansvarspersoner: kunddirektören, kundcheferna.
Producenter av koncernservice Hansel Ab förväntas stöda servicecentralernas verksamhet med sina ramavtal och med sina juridiska kunskaper och kunskaper inom upphandlingar. Inbesparingar för statsförvaltningens upphandlingsenheter och minskning av upphandlingsväsendets arbetsmängd. Hänsyn till hållbara val vid statsförvaltningens upphandling. Producenterna av koncernservice ses som vägledare för statsförvaltningens upphandlingar inom den service- och produktkategori som de har ansvar för. Bolaget strävar efter att utveckla sitt eget ramavtalsutbud och ge bättre stöd åt servicecentralernas verksamhet. Ansvarspersoner: kunddirektören, enhetscheferna.
Leverantörsrelationer      
Ramavtalsleverantörer Framgångsrika affärer med statsförvaltningens organisationer. Kvalificerade konkurrensutsättningar och jämlik behandling. Stora försäljningsvolymer för avtalsleverantörer som är framgångsrika i upphandlingar. Jämlik och icke-diskriminerande  behandling av leverantörer. Krav som gynnar hållbara val. Leverantörssamarbetet sker enligt en handlindsplan som upprättas årligen. Koordinatorn för leverantörssamarbetet ansvarar för utvecklandet av samarbetsmodellerna. Ansvarspersoner: branschdirektören, branschcheferna.
Interna relationer      
Ägaren En väl ledd, ansvarsfull organisation, som sparar pengar för statens upphandlingsväsende. Besparingar för staten genom ökad produktivitet i upphandlingarna och minskade upphandlingsutgifter. En juridiskt hållbar upphandlingsverksamhet för staten. Bolaget framför aktivt sina synpunkter på utvecklandet av statens upphandlingsverksamhet och möjliga inbesparingsmål. Ansvarsperson: verkställande direktören.
Personal En säker, belönande arbetsplats som erbjuder möjligheter att utvecklas. En arbetsgivare som agerar långsiktigt och ansvarsfullt och som förutom en ekonomisk kompensation även erbjuder en trevlig arbetsmiljö samt möjligheter att påverka betydande projekt på riksnivå. Personalförvaltningens program. Ansvarsperson: ekonomidirektören, personalchefen.
Relationer till andra intressentgrupper      
Lagstiftaren Presentera upphandlingsenhetens synpunkter i avsikt att utveckla lagstiftningen. En kunnig och professionell organisation, som kan dela med sig av praktiska erfarenheter av offentliga upphandlingar och av lagstiftningen som styr dessa upphandlingar. Bolaget kommer aktivt med utvecklingsförslag, deltar i arbetsgrupper, anordnar informationstillfällen. Ansvarsperson: direktören för juridiska ärenden.
Övrig statsförvaltning Framförande av upphandlingsenhetens synpunkter. Varierar beroende på organisation. Deltar i en aktiv diskussion. Regelbundna möten med samarbetsorganisationers ledning och ansvarspersoner.
Branschorganisationer Dialog för att utveckla avtalsvillkoren. Effektivisering av verksamheten och ett utökat inflytande. En centraliserad och effektiv kanal för intressebevakning för branschorganisationer beträffande statsförvaltningens upphandling. Upprätthållande av samarbetet: regelbundna möten, representanter för branschorganisationer med i konkurrensutsättningsprojekt. Ansvarspersoner: branschcheferna.
Medborgarorganisationer Främjande av ansvarighet och hållbar utveckling. Effektivisering av verksamheten och ett utökat inflytande:. En centraliserad och effektiv kanal för intressebevakning för branschorganisationer beträffande statsförvaltningens upphandling. Skapa ett fungerande samarbete och dela information. Utnyttjande av expertis vid upphandlingar. Ansvarspersoner: Ansvarsgruppen.
Medier Information och nyheter om statsförvaltningens anskaffningar och upphandlingsverksamhet. Effektivisering av verksamheten: En centraliserad och effektiv kanal för att påverka främjandet av hållbara val vid statsförvaltningens upphandling och upphandlingsväsendet. Svara på medias behov genom en aktiv service. Ansvarsperson: kommunikationschefen.

Analys av viktiga intressentgrupper med vilka bolaget samarbetar regelbundet