Externa arbetsgrupper

Hansels representanter medverkar regelbundet som experter i arbetsgrupper, vars mål är bland annat att utveckla det nationella upphandlingsväsendet, öka ansvarsfullheten vid upphandlingarna och ta hänsyn till informationssäkerheten vid upphandlingarna.

De viktigaste arbetsgrupperna som Hansel deltog i under 2013

Arbetsgrupp Arbetsgruppen inrättad av Mål
Styr- och samarbetsgrupper mellan Senatfastigheter och Hansel Finansministeriet Utvecklar samarbetet mellan Senatfastigheter och Hansel
Strategisk arbetsgrupp för arbetsstationslösningen Finansministeriet Styrgrupp som följer införandet och drar upp riktlinjerna för utvecklingen av statens gemensamma arbetsstationslösning
Arbetsgrupp för säkra ICT-upphandlingar Arbetsgrupp som bildats av Hansel Stöder planeringen av upphandlingar av service och lösningar som används allmänt samt stöder genomförandet inom statskoncernen. Huvudfokus för granskningen är ICT-upphandlingar samt särskilda krav från försvars- och säkerhetsklustret
Upphandlingsforum LOGY ry Påverkar utvecklingen av kunskaperna om upphandlingar i Finland och främjar medlemmarnas konkurrenskraft
Styrgrupp för statens elupphandling Finansministeriet Uppföljning av statens elupphandling
Delegationen för statens upphandling Finansministeriet Främjar växelverkan mellan statens upphandlingsenheter och följer upp hur statens upphandlingsstrategi framskrider
Miljömärkningsnämnden Arbets- och näringsministeriet, Motiva Services Oy Främjar de nordiska och europeiska miljömärkenas – Svanen och EU-blomman – verksamhet i Finland.
Styrgrupp för policyer för offentliga upphandlingar av finska nationella träbaserade produkter Arbets- och näringsministeriet Styr policyutvecklingen som expertgrupp
Arbetsgruppen för elupphandling Finansministeriet Samordnar projekt i anslutning till elektronifieringen av upphandlingarna i Finland
Spetsköparna (Huippuostajat) Tekes Syftet med programmet är att främja speciellt små och medelstora företags möjligheter att lansera nya varor och tjänster på marknaden samt förbättra de offentliga tjänsternas produktivitet och effektivitet
Arbetsgrupp som planerar en reform av JIT-villkoren JUHTA/JHS-sektionen Reform av allmänna avtalsvillkor
Utvecklingsgruppen JYSE Finansministeriet Reform av allmänna avtalsvillkor
Styrgrupp för rådgivning om hållbar upphandling Motiva Främjande av hållbar upphandling i samhället
VISO-projektet Aalto-universitetet Visualisering av upphandlingsavtal
Utvecklarklubben för innovativa offentliga upphandlingar VTT Främjande av innovativa offentliga upphandlingar i samhället
Styrgruppen för reformen av lagen om upphandling Arbets- och näringsministeriet Beredning av totalreformen av upphandlingslagstiftningen
Beredningsgruppen för reformen av lagen om upphandling Arbets- och näringsministeriet Beredning av totalreformen av upphandlingslagstiftningen
VAHTI: Tekniska sektionen Finansministeriet Centrala riktlinjer för informationssäkerhet särskilt med tanke på offentlig upphandling.

Utöver arbete i arbetsgrupper lämnar Hansel expertutlåtanden i anslutning till statens upphandlingsväsende och utvecklandet av den.