Kunder och leverantörer

Hansels mål är att erbjuda kunder lättanvända tjänster och ramavtal som beaktar ansvarsaspekter.

Alla varu- och tjänsteleverantörer har rätt att delta i Hansels konkurrensutsättningar som genomförs genom öppet förfarande, om minimikraven relaterade till anbudsgivarens lämplighet i upphandlingsannonsen och anbudsbegäran uppfylls.

Upphandlingslag och ansvarsfullhet


2 § 2
De upphandlande enheterna skall sträva efter att ordna sin upphandling så att den kan genomföras på ett så ekonomiskt och systematiskt sätt som möjligt samt i form av så ändamålsenliga helheter som möjligt med beaktande av miljöaspekterna.

14 §
Reservering av upphandling för arbetscentraler

45 §
Tekniska specifikationer som gäller miljöegenskaper, det vill säga krav som gäller miljöegenskaper

53 och 54 §
Grunder för uteslutning

49 §
Den upphandlande enheten kan fastställa särskilda villkor för upphandlingskontraktet, vilka kan avse särskilt miljöaspekter och sociala aspekter, såsom genomförande av yrkesutbildning på arbetsplatsen, iakttagande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) avtal, arbetsförhållanden och arbetsvillkor eller anställande av personer med funktionshinder. Detta förutsätter att villkoren är icke-diskriminerade och följer gemenskapens regelverk och att de anges i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan.

62 § 2
…kan den upphandlande enheten i samband med den totalekonomiska bedömningen ta hänsyn också till ekonomiska eller kvalitativa kriterier med anknytning till allmänhetens behov samt kriterier som gäller uppfyllande av miljökrav, förutsatt att dessa kriterier kan mätas och har samband med föremålet för upphandlingen…

Hansels konkurrensutsättningsprocess