Ekonomiskt ansvar i ramavtal

Ett av den finländska regeringens spetsprojekt med anknytning till ekonomiskt ansvar är bekämpning av grå ekonomi. Regeringens åtgärder riktar sig bland annat mot grå ekonomi inom arbetskraftsintensiva branscher och förnyandet av lagen om beställaransvar. Viktiga arbetskraftsintensiva branscher för Hansel är bland annat hotell och restaurang, transport samt städning och underhåll.

Hansel strävar efter att beakta ekonomiskt ansvar så mångsidigt som möjligt i sina ramavtal. Vad gäller ekonomiskt ansvar förutsätts att de leverantörer som deltar i konkurrensutsättningar har tagit hand om sina samhälleliga skyldigheter. Hansel kräver att anbudsgivarna har betalat sina skatter och socialskyddsavgifter och att de iakttar lagstadgade skyldigheter avseende miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden och arbetsvillkor.

I upphandlingar som hör till tillämpningsområdet för lagen om beställaransvar krävs det också att de valda ramavtalsleverantörerna lämnar redogörelser för betalda skatter, tillämpade kollektivavtal och registrering i handels-, förskottsuppbörds-, moms- och arbetsgivarregistret.

Övervakningen av avtalsleverantörernas ekonomiska och juridiska ställning sköts via en extern organisations övervakningstjänst. Hansel underrättas omedelbart om leverantörens ekonomiska ställning försämras eller om dess juridiska struktur förändras.