Sociala perspektiv i offentlig upphandling

När sociala perspektiv beaktas iakttas de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Kriterierna ska vara opartiska och icke-diskriminerande, de ska beakta proportionalitetsprincipen och kommuniceras öppet. Sociala perspektiv ska anknyta till upphandlingsobjektet och ha betydelse för genomförandet av upphandlingen.

I praktiken kan sociala perspektiv beaktas så att de införlivas i avtalsvillkoren till exempel genom att förutsätta att leverantören iakttar internationella arbetsorganisationen ILO:s centrala konventioner om arbetsförhållanden. I några konkurrensutsättningar har Hansel bett anbudsgivaren lämna en frivillig utredning om iakttagande av ILO:s konventioner, till exempel i konkurrensutsättningar av ramavtal om datorer och servrar.

Hansel har gjort en riskanalys som fokuserar på socialt ansvar i ramavtal. Ramavtalen placerades i en så kallad riskmatris, vars variabler utgjordes av avtalens betydelse i euro och omfattningen av avtalets sociala risk. Syftet var att identifiera exponerade branscher och ramavtal ur det sociala ansvarets perspektiv.

Riskanalysen visade att sociala risker är störst i ramavtal gällande vissa utländska varuleverantörer och finländska tjänsteleverantörer. För de utländska varuleverantörerna anknöt den höga risken till arbetsintensiva produktionssätt, underleverantörernas stora antal och långa leveranskedjor. Den sociala risken ökar bland annat när varor tillverkas i länder där bevakningen av arbetstagarnas rättigheter är svag eller där de flesta råvarorna kommer från länder utanför Europa. Hos finländska tjänsteleverantörer anknyter riskfaktorerna bland annat till arbetsintensiva tjänster, ett stort antal underleverantörer och låglönesektorer.

Hansel har cirka tio sådana ramavtal som i matrisen hamnar i fältet för stor eller mycket stor social risk. För närvarande utvecklar Hansel verksamheten utifrån riskanalysen. Syftet är att fastställa lämpliga verksamhetsmodeller för att minska riskerna i de identifierade sektorerna.