Marknadens funktion samt små och medelstora företag

En viktig del av ekonomiskt ansvar är att säkerställa marknadens funktion och öka konkurrensen. Hansel beaktar i sina konkurrensutsättningar små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar. Bolaget följer upp andelen små och medelstora företag bland avtalsleverantörerna. Dessutom följer Hansel upp ramavtalsförsäljningens fördelning mellan små och medelstora företag samt stora företag. Som definition på små och medelstora företag används Europeiska kommissionens definition3.

Eftersom Hansels kunder ofta har stora upphandlingsvolymer kan små företag ibland ha problem med att leverera så stora order. I offentliga upphandlingar kan företag bilda grupperingar för att underlätta leveranserna.

År 2013 var de små och medelstora företagens andel av Hansels leverantörer 46 procent. Siffran omfattar alla leverantörer med direkt avtalsförhållande med Hansel, inte underleverantörer. Klassificeringsprinciperna för föreningar samt kommunägda bolag som ingår i kategorin Övriga specificerades år 2012. Dessutom justerades klassificeringen av vissa företag som hör till internationella koncerner och som på grund av den småskaliga verksamheten i Finland tidigare klassificerats som små och medelstora företag.

De små och medelstora företagens andel av den totala samordnade upphandlingen var 10,2 procent år 2013. Det motsvarar inköp från små och medelstora företag genom Hansels avtal för över 70 miljoner euro.

Små och medelstora företag som avtalsleverantörer

  2013 2012 2011 2010 2009
Antal av SMF 173 161 263 342 233
Andel av SMF bland leverantörerna, % 46 46 64 71 64
Samordnade upphandlingar av SMF, M€ 70,8 115,0 176,2 203,3 200,6
Andel av samordnade upphandlingar från SMF, % 10,2 16,7 26,1 36,7 37,5

Inköpen hos små och medelstora företag genom ramavtal har minskat de senaste åren. Det beror främst på ramavtalet för elektricitet, som år 2011 blev bolagets största ramavtal i euro, då beslut om att omvandla statens upphandling av el till samordnad upphandling via Hansel fattades. Leverantören av el är ett stort företag.

I Hansels ramavtal beaktas regionala synpunkter. Ramavtalet för företagshälsovård är indelat i 61 geografiska regioner för att bland annat stödja tillgången till lokala social- och hälsovårdstjänster. Regionala synpunkter beaktades också i ramavtalet för inkvarterings- och mötestjänster i Finland som indelades i 70 regioner för att tillgodose kundernas inkvarteringsbehov så väl som möjligt. Regionala synpunkter har tagits i beaktande i ungefär 10 procent av ramavtalen.


3 Antal anställda under 250 personer, en omsättning på högst 50 miljoner euro och en balansräkning på högst 43 miljoner euro. Företagen måste dessutom uppfylla det så kallade oberoendekriteriet, enligt vilket ett stort företag inte får äga över 25 procent av företaget när det gäller små och medelstora företag.