Besparingar genom centraliserad upphandling

Syftet med Hansels verksamhet – att uppnå inbesparingar för staten – är i linje med ansvarsprinciperna. Bolagets mission är att öka produktiviteten inom statens upphandlingsverksamhet och därigenom spara samhällets resurser.

De inbesparingar som Hansel åstadkommit har undersökts i en undersökning om de kostnadsmässiga effekterna av statens samordnade upphandlingar som beställts av finansministeriet och genomförts av Helsingfors handelshögskola (Karjalainen et al. 2008)1. Slutsatsen var att en centraliserad verksamhetsmodell inom upphandlingar ger staten betydande kostnadsbesparingar på cirka 20–25 procent jämfört med ett decentraliserat upphandlingssystem.

Genom att använda modellen som läggs fram i undersökningen och Hansels potentialberäkning rörande ramavtalen beräknas kostnadsbesparingarna inom samordnade upphandlingar ha uppgått till cirka 240 miljoner euro år 2013.

Hansel har också definierat den potentiella maxvolymen för existerande avtal och därigenom även ett estimat på ramavtalens användningsgrad2. Med hjälp av användningsgraden kan man till exempel bedöma var det fortfarande finns potential hos kunder eller i ramavtal, och på så sätt kan bolaget rikta sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt i strävan efter att spara pengar åt staten.

Uppskattning av uppnådda besparingar inom Hansel

    2013 2012 2011 2010 2009 2006
Hansels potential:  centraliserad upphandling, M€ 1 177 1 014 1 036 854 904 850
  decentraliserad upphandling, M€ 1 584 1 365 1 395 1 149 1 217 1 144
Besparing, % (Karjalainen et al. 2008) 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
Upphandlingsvolym med den centraliserade modellen, M€ 695 687 676 553 534 281
Användningsgrad, % 59 68 65 65 59 33
Upphandlingsvolym om upphandlingarna hade gjorts decentraliserat, M€ 935 925 909 744 719 378
≈ beräknade årliga besparingar, M€ 240 238 234 191 185 97

I takt med att verksamheten effektiviserats har Hansel kunnat minska de serviceavgifter som tas ut av avtalsleverantörerna. För närvarande kan serviceavgiften uppgå till högst 1,5 procent. Den genomsnittliga serviceavgiften år 2013 var 1,19 procent.

Hansels verksamhetsmodell

 

 


1 I undersökningen användes Hansels siffror för samordnade upphandlingar från 2006. I undersökningen konstaterade man att de realiserade kostnadsbesparingarna för 2006 uppgick till cirka 95 miljoner euro. Om alla potentiella samordnade upphandlingar gjordes helt centralt skulle denna siffra enligt undersökningen kunna öka till 25,7 procent. Denna siffra betraktades som ett så kallat teoretiskt maximum för kostnadsbesparingarna till följd av den centraliserade verksamhetsmodellen, då man inte höll det för troligt att man skulle kunna uppnå en hundraprocentig användningsgrad. Ett realistiskt mål var enligt undersökningen en användningsgrad på 80 procent.

2 Mer information om potentialberäkning och användningsgrad finns under avsnittet ”Redovisningsscheman för nyckeltalen och redovisningsprinciper”.