Kundtillfredsställelse

Hansel följer regelbundet upp utvecklingen av kund- och leverantörstillfredsställelsen. Med hjälp av enkäter som görs med ett och ett halvt års intervall samlar Hansel in respons från kunder och leverantörer för att utveckla bolagets verksamhet. Den senaste enkäten var webbaserad och gjordes i januari 2014. Resultaten av enkäten gås igenom av bolagets ledningsgrupp och utnyttjas i planeringen av utvecklingsåtgärder tillsammans med personalen.

Enligt undersökningen om kundtillfredsställelsen har Hansel lyckats utveckla verksamheten i en positiv riktning. På en skala från 1 till 5 var kundernas övergripande tillfredsställelse 3,84. Kunderna uppskattade Hansels kompetens i synnerhet inom konkurrensutsättning och upphandlingslagstiftning. Dessutom fick Hansels serviceinställning och nåbarhet samt kommunikation högt betyg. Det som borde utvecklas enligt kunderna var upphandlingsobjekten och kännedomen om kundernas behov. Utvecklingsområden som Hansel kan påverka är kännedomen om kundernas behov samt kännedomen om de upphandlade produkterna.

Sammanlagt 502 kunder från alla förvaltningsområden svarade på enkäten. Flest svar kom från förvaltningsområdena för undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet samt finansministeriet.

Avtalsleverantörernas tillfredsställelse undersöks i en särskild enkät våren 2014.