Ansvar i Hansels egen verksamhet

På grund av affärsverksamhetens karaktär är den miljöbelastning som Hansels verksamhet ger upphov till liten. Huvudparten av verksamhetens miljöpåverkan beror på resor, energiförbrukning i lokaler och inköp av kontorsutrustning.

Sedan år 2009 har Hansel varit Green Office-kontor enligt WWF:s program, och bolaget beaktar ansvarsfrågor och hållbar utveckling i sin interna verksamhet.

Bolaget följer upp nyckeltal för el- och pappersförbrukning, resor samt inköp av utrustning och möbler. Vid uträknandet har man använt WWF:s miljökalkylator, som är ett Green Office-verktyg. Utsläppssiffrorna har inte anpassats till den utökade affärsverksamheten eller det ökade antalet anställda.

Miljöeffekter av den egna verksamheten

  2013 2012 2011 2010 2009
Direkta effekter, Hansels egen verksamhet CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg
Pappersförbrukning 0,75 0,78 0,97 1,03 0,88
Vägtrafik enligt bränsleförbrukning * 42,43 46,93 35,04 45,60 41,68
Utsläpp motsvarande kilometerersättningar betalda av bolaget 0,32 0,52 0,36 0,56 0,42
Annan trafik (taxi) 0,98 1,21 1,08 3,18 3,58
Flygtrafik enligt personkilometer 24,12 42,41 33,12 35,05 22,65
Båttrafik enligt personkilometer 3,41 0,00 1,03 0,46 0,08
Tågtrafik 0,10 0,11 0,23 0,00 0,00
Elförbrukning ** 12,97 11,19 9,88    
Direkta effekter, totalt 85,08 103,15 81,71 85,88 69,29
           
Utsläpp orsakade av inköp av kontorsutrustning***          
Mobiltelefoner 0,70 0,56 0,72 0,46  
Bärbara datorer 0,17 0,86 1,54 9,75  
Stationära datorer 0,00 0,00 0,00 4,70  
LCD-skärmar 0,23 1,14 1,59 14,53  
Multifunktionsapparater 0,00 0,00 1,89 0,41  
Inredning 0,42 0,89 4,78 0,00  
Utsläpp orsakade av inköp av kontorsutrustning och inredning sammanlagt 1,52 3,45 10,52 29,85  
           
Totalt 86,60 106,60 92,23 115,73 69,29
*) Siffran är baserad på bränsleköp för tjänstebilar.      
**) Sedan början av 2011 kommer 30 % av elen från förnybara energikällor i enlighet med statsrådets principbeslut.      
***) Utsläppen orsakade av inköp av kontorsutrustning har följts upp sedan år 2010. Utsläppen har beräknats utifrån förbrukningen under hela utrustningens livscykel.      

Hansels medarbetare har fått utbildning i miljöfrågor, och miljötips för olika områden publiceras regelbundet på intranätet. Bolaget använder videokonferensteknik som delvis ersätter resor. Personalen uppmuntras att använda kollektivtrafik genom att erbjuda den SAD:s resesedlar. Gränsen för tjänstebilars CO2-utsläpp är 160 g/km.

I sina egna upphandlingar använder Hansel ramavtal som bolaget konkurrensutsatt alltid när det är möjligt och ändamålsenligt. Bolagets eget marknadsföringsmaterial är till största delen i elektronisk form.

I och med Green Office-projektet övergick bolaget i kontorets upphandling i liten skala till lösningar som belastar miljön i mindre omfattning. På Hansels kontor är bland annat avfallssorteringen ordnad på ett heltäckande sätt i enlighet med Green Office-anvisningarna. År 2013 producerades över hälften av den el Hansel använde med förnybara energikällor. Andelen överstiger målet för förnybara energikällor enligt statsrådets principbeslut.