Inspirerande arbetsplats för experter

Hansels strategiska mål är att vara en engagerande och inspirerande arbetsplats för experter. Syftet med den ansvarsfulla personalpolitiken är att skapa en bra arbetsplatsanda för en professionell och motiverad personal.

Hansels strategi betonar kompetensutveckling, och bolaget har startat ett kompetensutvecklingsprogram som utgår från strategin. I de kompetenskartläggningar som gjordes år 2013 bedömdes kompetensnivån för de centrala arbetsrollerna i den operativa verksamheten. Utifrån resultaten utvecklar Hansel ett coachningsprogram för hela bolaget. Dessutom satsar Hansel på delning av kompetens och utnyttjande av bästa praxis över enhetsgränser.

Sammanlagt 68,4 procent av bolagets personal har avlagt högre eller lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. Den vanligaste examen är en högskoleexamen inom handel och den näst vanligaste juridisk utbildning.

Utbildning*

  2013 2012 2011 2010 2009
Högre högskoleexamen, % 54,4 53,4 47,2 39,7 38,6
Lägre högskoleexamen, %** 1,3 2,8 5,7    
Yrkeshögskoleexamen, % 12,7 12,3 14,3 24,1 21,1
Examen på mellanstadiet + övriga examina, % 21,5 21,9 21,4 25,9 29,8
Utan yrkesexamen, % 10,1 9,6 11,4 10,3 10,5
Utbildningsdagar, dag/person/år 4 5 5 5 6
Utbildningstjänster köpta utifrån, €/person/år 789 1 064 952 1 304 2 166
*Fördelning enligt aktiva.          
**Tidigare är inkluderade i högskoleexamina.          

Personer i förmansställning hade år 2013 4,2 externa skolningsdagar, övriga medarbetare 1,4 skolningsdagar. Skolningsdagarna fördelades jämnt mellan män och kvinnor, båda grupperna hade 1,8 skolningsdagar.

Hansel ger även stöd till deltagande i externa, längre utbildningar, både ekonomiskt och genom flexibla arbetstider för att göra det möjligt att kombinera arbete och studier. Personalen har varit nöjd med de möjligheter till kompetensutveckling genom utbildning och inlärning i arbetet som bolaget erbjuder.

Nya medarbetare introduceras genom ett cirka två veckor långt introduktionsprogram, som går igenom bolagets alla väsentliga funktioner. Dessutom omfattar programmet bolagets etiska anvisningar och helheter relaterade till ansvar. Respons insamlas av nya medarbetare några månader efter anställningen genom responssamtal.