Anställningsförmåner och resultatpremier

Anställningsförmåner för alla medarbetare är telefonförmån, rekreationssedlar, SAD:s resesedel samt lunchsedlar och olycksfallsförsäkring för fritiden. År 2013 började Hansel erbjuda tillfällig vård av sjukt barn som anställningsförmån.

Bolagets personal kan utnyttja en omfattande företagshälsovårdsservice som förutom sjukvård på allmänläkarnivå också omfattar bland annat jourbesök på läkarcentral och specialistkonsultationer. Företagshälsovårdens verksamhet är förebyggande.

Hansels resultatpremier är i linje med det finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner. Hansels styrelse fastställer årligen resultatpremiemålen.

I början av 2013 ändrades belöningssystemet så att det motsvarar det finanspolitiska ministerutskottets utlåtande av 13.8.2012, enligt vilket resultatpremien för en anställd kan vara högst 15 procent av årslönen. Om bolaget eller premiemottagaren presterar exceptionellt bra kan resultatpremien för en medlem av ledningsgruppen vara högst 30 procent av årslönen.

Grunden för resultatpremierna år 2013 och kundtillfredsställelse och personliga prestationer är i enlighet med styrelsens beslut.

En resultatpremiereservering på 466 tusen euro exklusive sociala kostnader har upptagits i bokslutet för år 2013. Resultatpremierna utbetalas i april 2014. Visstidsanställda omfattas inte av bolagets belöningssystem. I övrigt har visstidsanställda arbetstagare samma förmåner som ordinarie anställda.

Utbetalda resultatpremier (exkl. sociala kostnader)

  2013 2012 2011 2010 2009
Tusen euro 319 307 266 455 435

De fastanställda personer som behöver bil för att utföra sina arbetsuppgifter är berättigade till tjänstebil. Bilens beskattningsvärde dras av från förmånstagarens totallön. Sju anställda hade tjänstebil i slutet av 2013.

Bolaget har år 2007 tagit en tilläggspension från ett försäkringsbolag för verkställande direktören. Den årliga pensionsavgiften är 9 714 euro (inklusive livförsäkring). Verkställande direktörens pensionsålder är 63 år.