Balansräkning

AKTIVA 31.12.2013 31.12.2012
Bestående aktiva    
Immateriella tillgångar    
Immateriella rättigheter 46 672,97 59 155,57
  46 672,97 59 155,57
Materiella tillgångar    
Maskiner och inventarier 55 183,65 63 299,97
  55 183,65 63 299,97
Bestående aktiva totalt 101 856,62 122 455,54
Rörliga aktiva    
Långfristiga fordringar    
Övriga fordringar 889 887,79 0,00
  889 887,79 0,00
Kortfristiga fordringar    
Försäljningsfordringar 3 662 808,93 1 771 930,70
Övriga fordringar 17 309,85 10 047,83
Resultatreglering 52 111,77 158 267,38
  3 732 230,55 1 940 245,91
Finansiella värdepapper    
Övriga aktier och andelar 1 977 245,20 0,00
  1 977 245,20 0,00
Kassa och bank 10 371 715,44 14 614 217,47
Rörliga aktiva totalt 16 971 078,98 16 554 463,38
SUMMA AKTIVA 17 072 935,60 16 676 918,92
     
PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012
Eget kapital
   
Aktiekapital 12 500 000,00 12 500 000,00
Tidigare räkenskapsperioders resultat 2 352 945,42 1 750 997,10
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 195 414,47 601 948,32
Eget kapital totalt 15 048 359,89 14 852 945,42
Främmande kapital    
Kortfristigt främmande kapital    
Leverantörsskulder 217 094,56 143 455,75
Övriga skulder 460 496,09 468 046,83
Resultatregleringar 1 346 985,06 1 212 470,92
  2 024 575,71 1 823 973,50
Främmande kapital totalt 2 024 575,71 1 823 973,50
SUMMA PASSIVA
17 072 935,60 16 676 918,92