Bolagets ekonomiska läge och verksamhetens nyckeltal

Summan av de gemensamma upphandlingarna som gjordes via Hansels ramavtal fortsatte att öka under 2013 och uppgick till 695 miljoner euro (687 miljoner euro år 2012). Jämfört med året innan var ökningen åtta miljoner euro dvs. 1,2 procent.

I euro var tillväxten störst inom ekonomihantering, IT-tjänster, resehantering samt material- och fastighetshantering. Jämfört med året innan var nedgången störst inom upphandling av energi, anskaffning av IT-utrustning och kontorsanskaffningar. Inom energi har elpriset och väderleksförhållandena en stor inverkan.

Bolagets omsättning år 2013 var sammanlagt 8,7 miljoner euro (8,5 miljoner euro år 2012). Omsättningen består av serviceavgifter för ramavtalsförsäljningen 8,3 miljoner euro (året innan även 8,3 miljoner euro), konsultation i konkurrensutsättning 368 tusen euro (173 tusen euro) och andra intäkter 58 tusen euro (16 tusen euro).

Bolagets ekonomiska läge är starkt. Redovisningsperiodens resultat uppgick år 2013 till 195 tusen euro (602 tusen euro år 2012). Balansomslutningen 31.12.2013 var 17,1 miljoner euro och de likvida medlen uppgick till 12,3 miljoner euro.

Ekonomiska nyckeltal för verksamheten

  2013 2012 2011 2010 2009
Samordnade upphandlingar, t€ 694 990 686 976 675 558 553 345 534 194
Omsättning, t€ 8 679 8 468 8 263 8 059 7 842
Rörelsevinst, t€ 173 589 918 1 327 995
och dess andel av omsättningen, % 2,0 7,0 11,1 16,5 12,7
Räkenskapsperiodens vinst, t€ 195 602 850 1 210 1 263
Balansomslutning, t€ 17 073 16 677 17 494 15 182 18 960
Eget kapital, t€ * 15 048 14 853 14 251 13 401 16 618
Soliditet, % 88,1 89,1 87,5 88,3 90,1
Personal i slutet av räkenskapsperioden** 73 71 66 57 57
* Återbetalningen av reservfonden till ägaren minskade det egna kapitalet till 4.427 tusen euro år 2010.          
** Redovisad aktiv arbetsinsats (FTE) från och med år 2010.