Ramavtalstjänster

Under år 2013 gjordes sammanlagt upphandlingar till 20 ramavtal (16 år 2012). Om man tar med delområdena kopplade till ramavtalen gjorde man sammanlagt 77 upphandlingar (48 år 2012). Hansel hade i slutet av året sammanlagt 74 ramavtal (70 ramavtal 31.12.2012), och inklusive delområdena fanns det sammanlagt 164 upphandlade helheter. Hansel hade i slutet av 2013 sammanlagt 378 avtalsleverantörer (350 år 2012).

Hansels största ramavtal var tredje året i rad El, vars upphandlingsvärde var 91 miljoner euro (104 miljoner euro år 2012). Det näst största ramavtalet var företagshälsovårdstjänsterna med ett värde på 66 miljoner euro (64 miljoner euro år 2012) och det tredje största ramavtalet var Datorer och kringutrustning med ett värde på 48 miljoner euro (46 miljoner euro år 2012).

I euro användes Hansels ramavtal mest av försvarsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, finansministeriets, arbets- och näringsministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområden. Användningen av ramavtal främjas främst genom marknadsföring. Förutom personlig service erbjuds kunderna mångsidiga e-tjänster. Hansel ordnar varje år kund- och leverantörsevenemang vars syfte är att främja försäljningen och byta erfarenheter av ramavtal.

Strukturen hos ramavtalet Statens El ändrades i samband med konkurrensutsättningen år 2013. I den nya verksamhetsmodellen är clearingkontot för derivathandeln med statens el i Hansels namn på Nasdaq OMX Stockholm AB. Hansel har en gällande bankgaranti på max 150 miljoner euro (On-Demand Bank Guarantee), av vilken 65 miljoner euro var tillgänglig för prissäkring i elupphandling på Nasdaq. 31.12.2013 var 53.389.679,00 euro av bankgarantin i bruk. Summan motsvarar Hansels ansvarsförbindelser för Nasdaq vid bokslutstidpunkten.

Motsäkerheten för Hansels bankgaranti är en statsborgen med proprieborgen på max 150 miljoner euro för prissäkring av el (Verkställighetsbeslut FM/1805/02.04.06/2013). I tilläggsbudgeten (1/2013) RP 52/2013 rd beviljade riksdagen statsrådet rätt att utan krav på motsäkerhet samt inom de gränser som statsrådet bestämmer och på de villkor som finansministeriet annars beslutat ställa statlig proprieborgen till ett belopp av högst 150 miljoner euro som motsäkerhet för den bankgaranti som Hansel Ab upptagit för att fullfölja prissäkringen för el som upphandlas inom ramen för statens samordnade elupphandling åren 2013–2017.

Hansel har bundit cirka fyra miljoner euro egna tillgångar i handeln med elderivat. Av dem var 889 887,79 euro vid bokslutstidpunkten insatta som olika slags säkerheter för Nasdaq, medan resterande cirka tre miljoner euro är insatta som driftskapital för operativa transaktioner på clearingkontots motkonto. Handeln med elderivat är ur Hansels perspektiv en genomgångspost utan resultatpåverkan. Resultatet av derivathandeln debiteras eller krediteras kunderna som sådant. Beslut om säkringspolitiken för statens elupphandling fattas av finansministeriet på förslag av styrgruppen för statens elupphandling. Den av Hansel konkurrensutsatta portföljförvaltaren fattar beslut om enskilda säkringstransaktioner och tajmningen av dem. I enlighet med säkringspolitiken har säkringsförbindelser ingåtts ända till år 2019.