Översikt över händelser år 2013

År 2013 började Hansel implementera en ny strategi, enligt vilken Hansels vision 2017 är att fungera som en effektiv motor för statens upphandlingsverksamhet. Hansels strategiska mål är att stärka sin roll i utvecklingen av statskoncernens upphandlingsverksamhet och bedriva aktivt samarbete med aktörerna inom koncernen. Hansel vill vara en föregångare inom ansvarsfulla och innovativa offentliga upphandlingar, öka utbudet av konsultation i konkurrensutsättning och införa elektroniska upphandlingsinstrument. Under strategiperioden satsar Hansel dessutom på samarbete med kunder och leverantörer samt på övervakning av avtal och utveckling av personalens kompetens.

I anslutning till strategin inleddes flera utvecklingsprojekt som siktar på att effektivisera verksamheten. Det viktigaste bland dem är den pågående konkurrensutsättningen av en elektronisk applikation för konkurrensutsättning. Applikationen införs först i Hansel, varefter användningen utvidgas till kunderna. Ett annat projekt som gäller flera intressenter är förnyelsen av den elektroniska miljön för kund- och leverantörskommunikation som omfattar Hansels alla webbsidor.

Hansels organisation för konsultation i konkurrensutsättning har effektiviserats, och sälj- och marknadsföringsåtgärder för konsulttjänster har inletts. Under 2013 deltog Hansel i viktiga kundspecifika konkurrensutsättningar, av vilka största delen anknöt till upphandling av olika datasystem. De största genomförda konkurrensutsättningarna var upphandlingen av ett fångtelefonsystem för Brottspåföljdsmyndigheten och av rekryteringssystemet samt terminaler och användarsupport för statens IT-servicecentral. Under 2013 deltog Hansel i närmare 50 kundspecifika konkurrensutsättningar och i över 400 ramavtalsinterna förenklade konkurrensutsättningar.

I slutet av år 2013 var Hansel part i en rättegång i marknadsdomstolen och fyra rättegångar i högsta förvaltningsdomstolen relaterade till konkurrensutsättning. År 2013 delgavs bolaget 16 avgöranden i marknadsdomstolen, där besvären förkastades i åtta fall, avvisades i sex fall och förföll i ett fall. En process slutade med att upphandlingsbeslutet upphävdes. Högsta förvaltningsdomstolen fattade år 2013 ett beslut där besvären förkastades och tre beslut där ärendet återförvisades till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen förkastade senare de återförvisade besvären beträffande huvudärendet.

Finansministeriet har tillsammans med delegationen för statens upphandlingsverksamhet gjort en omfattande utredning om nuläget för statens upphandlingsverksamhet. Hansel deltog i utredningen, utifrån vilken finansministeriet börjar utveckla upphandlingsverksamheten.

Hansels representant har deltagit i delegationen för statens upphandlingsverksamhet som har representanter för alla statliga förvaltningsområden och universitetssektorn. Delegationens uppdrag går bland annat ut på att följa upp uppnåendet av regeringsprogrammets sparmål för statens upphandlingsverksamhet samt främja implementeringen av målen på koncernnivå och spridningen av god praxis.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.