Risker och riskkontroll

Det väsentliga med tanke på Hansels riskkontroll är avtalshantering och i synnerhet konkurrensutsättning av avtal. Hansel säkerställer den höga kvaliteten på konkurrensutsättningen genom att noga följa upphandlingslagstiftningen och bolagets konkurrensutsättningsprocess. Bolaget har ett internt regelverk och kvalitetssystem för konkurrensutsättning till sitt förfogande.

Avtalsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av genomförandet av upphandlingarna kontrolleras redan i anbudsskedet. Avtalsleverantörerna övervakas under hela avtalsperioden. Tillsammans med en riskhanteringsexpert genomför bolaget regelbundet ett projekt för identifiering av de största riskerna. Närmare information om resultaten finns i ansvarsrapporten.