Personalen och organisationen

31.12.2013 hade Hansel sammanlagt 73 anställda (71 anställda 31.12.2012, 66 anställda 31.12.2011). Det genomsnittliga antalet anställda år 2013 var 71 personer (69 personer år 2012, 63 personer år 2011). Kvinnornas andel av personalen var 56 procent och av bolagets ledningsgrupp 60 procent. Medelåldern för de anställda var 43 år. I slutet av räkenskapsperioden var 98 procent av anställningarna varaktiga anställningsförhållanden (94 procent år 2012, 90 procent år 2011).

Sammanlagt 54 procent av de anställda hade högre högskoleexamen och 14 procent lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. Utbildning på mellanstadiet hade sammanlagt 22 procent och 10 procent av de anställda saknade yrkesexamen. Alla fast anställda i bolaget omfattas av resultatpremiesystemet.

Under år 2013 anställde bolaget 12 nya medarbetare, sju av dem på viss tid. Under året lämnade 11 medarbetare bolaget. Tre av dem sade upp sig och åtta personers visstidsavtal löpte ut.

Största delen av medarbetarna deltog i kompetensutvärderingen under 2013. Resultaten av kompetensutvärderingen visade att den kritiska substanskompetens som genomförandet av strategin kräver var på en god nivå. Däremot är kompetensen om elektronisk upphandling och ansvarsfrågor något som bör utvecklas i de flesta arbetsroller. Bolagets interna utbildningssystem utvecklas utifrån resultaten. År 2013 genomfördes en 360-utvärdering av chefer i Hansel. De kommande chefscoachningarna fokuserar på utvecklingsobjekt relaterade till chefernas arbete på bolagsnivå.

Hansels resultatpremier är i linje med det finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner. Resultatpremiesystemet ändrades i början av 2013 så att det motsvarar det finanspolitiska ministerutskottets ställningstagande 13.8.2012.

Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi

Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi har blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin verksamhet iakttar Hansel principerna för ansvarsfullhet enligt statsrådets riktlinjer.

Ansvarsrapporteringen är en bestående del av bolagets årliga rapportering, och i rapporten redogörs i detalj för åtgärderna relaterade till ansvar.