Styrelsens förslag om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en vinst på 195 414,47 euro. Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas och räkenskapsperiodens resultat redovisas mot eget kapital på kontot föregående räkenskapsperioders resultat.

Styrelsen och revisorerna

Vid Hansel Ab:s ordinarie bolagsstämma 9.4.2013 valdes följande personer till styrelseledamöter:

  • Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret, ordförande
  • Personalchef Selena Savo, finansministeriet, vice ordförande
  • Näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stad, medlem
  • Inköpsdirektör Tiina Lukkari, Alko Oy, medlem
  • Kundchef Panu Kilpinen, Hansel Ab, medlem, personalrepresentant

Under 2013 sammanträdde styrelsen åtta gånger. CGR-samfundet KPMG Oy Ab fungerar som bolagets ordinarie revisor och till huvudansvarig revisor har samfundet utsett CGR, OFR Jorma Nurkkala. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har fungerat som verkställande direktör för Hansel.