Ansvarsrapportens struktur

Ansvarsrapporten baserar sig på uppgifterna från år 2013. Rapporten tar upp bolagets struktur och grundläggande uppgifter om verksamheten samt de viktigaste ansvarsrelaterade resultaten under redovisningsperioden.

Helhetsbilden av Hansels ansvar förtydligas av genomgången av megatrender inom ansvar, bolagets strategi, samarbete med intressenter och väsentlighetsmatrisen för ansvar. Avsnittet tar också upp bolagets förvaltningspraxis och riskanalys.

De ansvarsfrågor som anknyter till Hansels verksamhet belyses genom två helheter. Den första helheten fokuserar på ansvarsarbetet med bolagets avtalsleverantörer och kunder och det andra avsnittet på ansvarsaspekter i Hansels egen verksamhet. Hansels alla ramavtal som beviljats miljömärke presenteras i en skild tabell.

Rapportens struktur bygger på det internationellt godkända regelverket Global Reporting Initiative GRI G4 som uppdaterades år 2013. Hansel rapporterar enligt GRI:s nivå ”Core”. I enlighet med GRI-regelverket presenteras en tabell i rapporten med det grundläggande innehållet i rapporten samt uppgifter om var informationen finns. Om uppgifterna inte finns tillgängliga anges det tillsammans med en förklaring i tabellen. En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Hansels ansvarsrapport publiceras på finska, svenska och engelska. Rapporten finns på www.hansel.fi. Ansvarsrapporten publiceras för första gången endast på webben, och den har kontrollerats av revisionssamfundet KPMG.