Hansels styrelse, i bilden från vänster Selena Savo, Marja-Leena Rinkineva, Panu Kilpinen, Timo Laitinen och Tiina Lukkari

Förvaltningsorganens sammansättning

Hansels styrelse väljs av bolagsstämman. Hansels styrelseordförande är Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Styrelsen har fem medlemmar, varav en är personalens representant. Medlemmarna i styrelsen är inte med i den operativa ledningen för bolaget. Styrelsen har tre kvinnor och två män. Vid styrelsens beslutsfattande iakttas Finlands aktiebolagslag och bolagsordningen.

Styrelsen följer upp styrningen av ansvarsfullheten som en del av bolagets strategiska ledning. Styrelsen behandlar utkastet till ansvarsrapport och ger sina synpunkter på det. Styrelsen har inte utsett några medlemmar som särskilt ska sätta sig in i samhällsansvaret och styrelsens arvoden är inte bundna till resultaten av arbetet med samhällsansvar.

Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på förslag av verkställande direktören. Inklusive verkställande direktören har ledningsgruppen fem medlemmar, två män och tre kvinnor.